A L G E M E N E V O O R W A A R D E N


Om alles in goede banen te leiden, heeft het Oldtimer Evenement een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.
Het gaat om algemene huisregels en voor de kampeerders het campingreglement.
Hier volgen de huisregels, met daarin ook het toegangsbeleid.

Kaartjes mogen niet worden doorverkocht.
Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.

Na het inleveren van de toegangskaart verblijft u in principe gedurende het evenement op het festivalterrein.
Mocht u het festivalterrein toch tijdelijk willen verlaten, dan krijgt u een stempel op uw hand.
Op vertoon van deze stempel krijgt u dan later weer toegang tot het terrein. Er is tassencontrole.

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

In de diverse tenten mag niet gerookt worden.
Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen.

Gekochte consumptiemuntjes zijn niet meer inwisselbaar en zijn na het evenement niet meer geldig:
ze zijn dus ook niet meer geldig of inwisselbaar voor de komende edities van het Oldtimer Evenement.

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
Deelnemers aan de grasbaanraces doen dit geheel voor eigen risico.

U dient het voertuig van een deugdelijke verzekering te voorzien. De organisatie behoud zich het recht voor om voertuigen te weigeren.

Stichting Oldtimer Evenement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en deelnemers, alsmede voor schade aan goederen van bezoekers en deelnemers. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u hier contact met ons opnemen.


Algemene voorwaarden deelnemers

Beste deelnemers,

Wederom organiseren we dit jaar weer de grasbaanraces in Hoornsterzwaag, Ee en Bontebok.

De wedstrijden in 2020 vinden plaats op: donderdag 21 Mei 2020 in Hoornsterzwaag, (Ee en Damwoude volgen).

Ook zijn er in het jaar 2020 weer een paar kleine veranderingen.
Zo zal er in de bromfiets automaat en bromfiets versnelling maar één klasse zijn, dus geen standaard en specials meer. Aan deze bromfietsen mogen veel dingen veranderd en verbeterd worden maar er mag geen compleet ander rijwiel – gedeelte meer gebruikt worden van b.v. een standaard crossmotor.
Kortom: een compleet rijwielgedeelte van een standaard crossmotor met daarin een bromfiets motor blok is uitgesloten.

Bij de Classic 125 en 250/500cc is het nog steeds niet toegestaan om met up-side-down voorvering te rijden en zal daar op gecontroleerd worden.
Bij twijfel gevallen worden frame en bloknummers nagetrokken (geen nummers, geen deelname).
Een uitzondering hierop zijn de motoren die hiermee origineel zijn uitgevoerd.

Voordat u zich inschrijft dient u de volgende regels in acht te nemen, hierop wordt scherp gecontroleerd.

 • Bouwjaar van de motoren in de classic 125cc en 250cc zijn maximaal 1988
 • Up-side-down voorpoten worden niet toegestaan. (uitgezonderd originele productie
 • Brommer versnelling klasse mogen maximaal 80 cc zijn
 • Alle brommers en motoren moeten voorzien zijn van een dode-mans koord. (stopzetter)
 • Alle voertuigen dienen te zijn voorzien van een goed werkende vering, dus niet lek of slecht dempend. 
Ook dienen de remmen zowel voor als achter goed te werken.
 • Startnummer duidelijk en goed zichtbaar. Niet meer dan twee cijfers.
 • Verplichte uitrusting: goed gekeurde helm, beschermende kleding, stevige laarzen/werkschoenen/ 
crosslaarzen, handschoenen.
 • Voor of tijdens de wedstrijd geen alcohol gebruik.
 • Niet gekeurd, niet rijden.
 • Veroorzaker van de rode vlag word voor de desbetreffende rondes gediskwalificeerd.

In verband met een overvol programma is er voor de wedstrijd in Hoornsterzwaag een beperkte deelname. Wij verwachten dan ook dat iedere deelnemer die zich inschrijft ook daadwerkelijk deelneemt aan de race. Is de klasse waarin u wilt rijden vol, dan krijgt u hiervan bericht en storten we het startgeld terug.

Iedere deelnemer krijgt toegang voor 2 personen (rijder-helper). Extra passagiers dienen te betalen bij de ingang. Wilt u in meerdere klassen rijden, kopieer dan het inschrijfformulier en vul dit apart in. 
De uiterste inschrijf en betaal datum is 15 mei 2020. Schrijf je in, maak dan per omgaande de betaling rond.

Opgave en betaling worden als complete inschrijving genoteerd. Niet betaald word als niet ingeschreven beschouwd, dus geen deelname. Ca. twee weken voorafgaande aan het evenement krijgt u uw startbewijs, startnummer en aanvangstijden toegestuurd.

Het totaal bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 60 RABO 0322.9411.72 t.n.v. stichting oldtimer evenement onder vermelding van naam deelnemer, klasse en rijnummer 
Het inschrijfformulier kunt u opsturen naar: Stichting oldtimer evenement Bij de Leywei 85 
8412 SJ Hoornsterzwaag.

Voor het inschrijfformulier en voor nieuws en actuele stand van zaken volg onze internetsite: oldtimer evenement Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 06 54220626 Stichting oldtimer evenement. 


Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.Nadere informatie:
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.
Alle rechten voorbehouden


CONTACT

info@oldtimer-evenement.nl

Stichting Oldtimerevenement

Bij de Leijwei 85,
8412SJ  HOORNSTERZWAAG
(FRIESLAND) The NETHERLANDS

Contact formulier

Mocht u vragen hebben omtrent ons evenement, stuur ons een berichtje.